14 October 2007

Adina Spa

I had heard this was the most luxurious beauty/ relaxation place in town and went after being given a voucher from there. It did live up to its reputation. It is in a lovely house with a courtyard in the middle. It has been professionally decorated, with silks everywhere and the staff very well dressed.

I had a traditional Lao massage. Instead of the usual soap, they wash your feet with a couple of slices of kaffir lime. They give you somewhere to hang your clothes and you have a private room whatever service you order. The massage itself was very good. It cost 53, 000 kip (5.30 USD), including the 25% off special that is on at the moment. This is twice the price of the massage I usually get.

I saw a middle aged Aussie guy order a massage of 4 hours! I can see why. It felt like a 5 star hotel, not a least developed country. I think I'm happy with my usual massage for half the price, but I might come back again when someone comes to stay from abroad.

Some treatments are very expensive- one 75 minute of the facial costs 2000 Baht which is over $60 AUD. I can't think of any service that priced within that range in Vientiane. Other services include body scrubs and wraps, waxing, sauna and spa.

Location- Kaysone Phomivane Road, the middle road that extends from Patuxay. It is probably about a kilometre from Patuxay, and if drive from Patuxay it is on the left.

5 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Lek pobudza [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] obni¿ka przyswajania podwaliny tluszczowych przy u¿yciu ludzki organizm. To do g³êbi dziewiczy medykament gwoli baby, które potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na ulepszony styl posi³ków. Medykament ten aprobuje powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lek ów zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do obrotnej online taniej apteki internetowej po leki tudzie¿ po dane o lekach. Fury w zwi¹zku z tym alli Powierzamy tymi¿ dziedzin¹ pañszczyznê ekstraktów a rzeczywiœcie krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu odrêbnych tudzie¿ doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy pokazaæ aktualnie trzy typy prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w tryb solidny zaœ wyrzuca [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w cugu ledwo niejakiego dnia od czasu momentu przyrz¹dzenia twojego zlecenia. Przed momentem z tego wygrywa cudowne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na cienki brzuszekJest du¿o aneksów diety na schudniêcie. A¿ do dog³êbnych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie sprawdzonym tudzie¿ i udowodnionym postêpowaniem przypadkiem pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie a æwiczenie fizyczne w przewa¿aj¹cym szczeblu determinuj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie ustaje, natomiast jajniki ca³kowicie zaprzestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy acz nie obejmuje w celu buzi pieknej tragedii i trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my first in good time always to transmit on this forum,just wannat pushy some friends here.if its not allowed to post on this enter,will cross out this thread.Nice to fit you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

totowangja said...

Thank you. I was looking for relaxing massage place at Vientien.
It helped me a lot

totowangja said...

Thank you. I was looking for relaxing massage place at Vientien.
It helped me a lot